Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ/κης, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Σακχαρώδη Διαβήτη

27.11.2012

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) κατευθύνσεις :

 1. Κλινική Διαβητολογία
 2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (ΑΕΙ-ΤΕΙ), Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

Φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με ελλιπές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα υποδομής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. )
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους.Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου.Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
 10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών-Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες http://diabetes.teithe.gr και diabetes.teithe.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙΘ www.nurse.teithe.gr.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα γίνουν δεκτοί 40 φοιτητές.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στην διεύθυνση ΑΤΕΙΘ–ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400 ΤΘ 141 από 22/11/2012 έως 21/12/2012.

Επικοινωνία-Πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ 2310-013100, Δευτέρα έως και Παρασκευή 9.00-12.00.

Ο Υπεύθυνος του ΠΜΣ
Κυριάκος Καζάκος