Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

28.7.2014

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΓΕΩΠΟΝΙΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» ακαδημαϊκού έτους 2014 -2015

 

Το Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου.

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:

α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στην υγιεινή, στην επεξεργασία και στις βιοδεργασίες των τροφίμων καθώς στη διατροφή του ανθρώπου.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» στις εξής κατευθύνσεις:

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
 • Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
 • Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος
 • Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενδέχεται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. προκειμένου να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την καλύτερη παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ.

Αιτήσεις μπορούν ακόμη να υποβάλουν και όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, εισάγονται μέχρι σαράντα (60) φοιτητές και στις τέσσερις κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν στην αίτησή τους δύο (6) κατευθύνσεις με σειρά προτεραιότητας.

Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσίευση της προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
 • Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Παν/μίων.
 • Βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.
 • Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
 • Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
 • Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής.

O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή την παράταση που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ 02/05/2014 EΩΣ 12/09/2014

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ