Ιστορικό

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων® ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα. Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) από το 1982 και της Διεθνούς Επιτροπής Συλλόγων Διαιτολόγων (ICDA) από το 1984, με αποτέλεσμα να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νέου καταστατικού, υπάρχουν τα ακόλουθα μέλη:

Τακτικά μέλη: Οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και όσοι έχουν λάβει την αντίστοιχη επαγγελματική ισοτιμία από τον αρμόδιο εγχώριο Φορέα ή έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάρεδρα μέλη: Όσοι έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου και δεν μπορούν να γίνουν Τακτικά μέλη του Συλλόγου.
Επικουρικά μέλη: Επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της Διαιτολογίας – Διατροφής ερευνητικά ή διδακτικά, αλλά δεν έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.
Φοιτητές μέλη: Φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι πτυχιούχοι των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλη του Σωματείου.

Εδρεύει στην Αθήνα, Διεύθυνση: Πανόρμου 23, Τ.Κ. 115 22
Τηλέφωνο : 210 6984400
FAX: 210 6427801
E-mail: info@hda.gr