Πτυχιούχος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (2) και Τεχνολόγος Διατροφής και Διαιτολογίας

12.10.2012

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης» προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω ειδικότητες:

… 10. Πτυχιούχος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (2)
7. Τεχνολόγος Διατροφής και Διαιτολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-14.30) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 4264/03-10-12) για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης» μέχρι και τις 18-10-12 στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,
Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10
(Κεντρική διοίκηση, 1ος όροφος)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης
  • Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα)
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Ειδικότερα:

Πτυχιούχος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας

Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πτυχίο Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας

β) Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της διατροφής σε χώρους μαζικής εστίασης

- Διάρκεια Σύμβασης: έως 30/04/2013

- Ποσό σύμβασης: έως του ποσού των 3.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

Τεχνολόγος Διατροφής και Διαιτολογίας

Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πτυχίο Τεχνολόγου Διατροφής και Διαιτολογίας

β) Μεταπτυχιακός φοιτητής Α’ κύκλου

γ) Γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε θέματα Διατροφής και Διαιτολογίας ασθενών ειδικών κατηγοριών καθώς και παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια νοσηλείας των.

- Διάρκεια Σύμβασης: έως 31/08/2013

- Ποσό σύμβασης: έως του ποσού των 15.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ.Τυμπής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, τηλ. 210 5385505, fax. 210 5385539, e-mail dtimbis@teiath.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση.