Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα διαιτολογικά γραφεία

18.7.2008

Από το Υπουργείο Υγείας ήρθε σήμερα απόφαση που μας κοινοποιεί τα εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ‘ αριθμ.3215/3-6-1998 (ΦΕΚ 65 τ.Β‘) Υπουργικής απόφασης “προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Μονάδων”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Το εδάφιο γ του άρθρου 3 της υπ‘ αριθμ.3215/3-6-1998 (ΦΕΚ 65 τ.Β‘) Υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
γ) Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία απαιτείται να διαθέτουν χώρο εμβαδού τουλάχιστον 19,50 τ.μ.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

“ΦΕΚ” Μόνο για μέλη: επισκευθείτε τη αντίστοιχη σελίδα στη νομοθεσία…

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ.