Ιδιωτικότητα & Απόρρητο

Βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ (εφεξής «Π.Σ.Δ.Δ.») έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης του να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη χρήση τους.

Από την πλευρά μας θα επιθυμούσαμε να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας πληροφορίες για ενημέρωση και άλλα θέματα που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε, χωρίς τη συγκατάθεση σας!

Παρακαλούμε να μελετήσετε το κάτωθι ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και επιτρέψτε μας να διατηρήσουμε την επαφή μας μαζί σας.

Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο/H Γραμματεία του «Π.Σ.Δ.Δ.», υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του «Π.Σ.Δ.Δ.», (εφεξής καλούμενη «ο/η Γραμματεία/ Υπεύθυνος/η Επεξεργασίας») σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, απλά προσωπικά δεδομένα σας (ιδίως τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Επάγγελμα, Τηλέφωνο επικοινωνίας – σταθερό και  κινητό-, Διεύθυνση κατοικίας – προαιρετικό, Διεύθυνση εργασίας, email,) εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ήτοι σήμερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις: Ο/Η «Γραμματεία/ Υπεύθυνος/η Επεξεργασίας» συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά προς τον σκοπό αφενός των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών – συμβουλών αφετέρου της αποστολής σε εσάς ενημερωτικού υλικού (newsletter), με πληροφορίες για τις δράσεις του Π.Σ.Δ.Δ., τα συνέδρια του Π.Σ.Δ.Δ., τις ημερίδες του Π.Σ.Δ.Δ. κ.ά. Επιπροσθέτως, στην ηλεκτρονική σελίδα του «Π.Σ.Δ.Δ.», συγκεκριμένα στο πεδίο “Εύρεση Διαιτολογικού Γραφείου”, αναρτώνται αποκλειστικά τα στοιχεία του διαιτολογικού γραφείου του εκάστοτε μέλους (ιδίως τα ακόλουθα:  Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο εργασίας, Διεύθυνση εργασίας, email), με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού προς εύρεση διατολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος πλησίον της περιοχής του, αλλά και προβολής του διαιτολογικού γραφείου του εκάστοτε μέλους στο ευρύ κοινό. Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας και προβολής είναι η δια της παρούσας χορηγούμενη ηλεκτρονική συγκατάθεσή σας. Στα πλαίσια των παρεχόμενων προς εσάς  υπηρεσιών, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας, οι οποίοι θα τα επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και άλλους συνεργαζόμενους με εμάς επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης. Επίσης απλά προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από εξωτερικούς συνεργάτες μας (ενδεικτικά εταιρείες παροχής πληροφοριακών συστημάτων/λύσεων) προς τον σκοπό αποστολής σε εσάς ενημερωτικού υλικού αναφορικά με δράσεις του Π.Σ.Δ.Δ. Οποιεσδήποτε περαιτέρω διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτο ή σε χώρα εκτός Ε.Ε. θα γίνουν μόνο εφόσον προβλέπεται από τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.  Ο/Η «Γραμματεία/ Υπεύθυνος/η Επεξεργασίας» θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα ως άνω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του και για την υπεράσπισή του έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβεί στην οριστική διαγραφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και – μετά τη θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων – το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο/η «Γραμματεία/ Υπεύθυνος/η Επεξεργασίας»  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, ούτε η επεξεργασία που βασίζεται σε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση των ως άνω προσωπικών δεδομένων και στην περίπτωση αυτή δεν θα λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό αναφορικά με δράσεις του Π.Σ.Δ.Δ. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον/την «Γραμματεία/ Υπεύθυνος/η Επεξεργασίας», χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: grammateia@hda.gr , τηλέφωνο επικοινωνίας 210.69.84.400, ώρες 9:30 – 13:00.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ του Π.Σ.Δ.Δ.

1. O Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (εφεξής Π.Σ.Δ.Δ.)  αποτελεί επιστημονικό σωματείο και συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και προασπίζει τα δημόσια και εργασιακά συμφέροντα των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στη χώρα από το 1969. Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) από το 1982 και της Διεθνούς Επιτροπής Συλλόγων Διαιτολόγων (ICDA) από το 1984, με αποτέλεσμα να είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στην Ελλάδα. Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα (Πανόρμου 23,   ΤΚ: 11522, τηλ./φαξ: 2106984400, e-mail: info@hda.gr).

Ο Π.Σ.Δ.Δ. προκειμένου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του και των επισκεπτών του ιστότοπου www.hda.gr εφαρμόζει απαρέγκλιτα την ακόλουθη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών σας δικαιωμάτων και την από μέρους μας τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Ο Π.Σ.Δ.Δ.  σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζεται πλήρως με τον Ελληνικό και  Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR). Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και την online δραστηριότητά σας και για τον τρόπο χρήσης τους. Η παρούσα Πολιτική είναι άμεσα διαθέσιμη από την κεντρική μας σελίδα και στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελίδας του Π.Σ.Δ.Δ. .

2. Τα προσωπικά δεδομένα – Τι είναι;

«Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο Π.Σ.Δ.Δ.  συλλέγει τα δεδομένα σας όταν συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής στον Σύλλογο είτε σε φυσική μορφή είτε στον Ιστότοπό του ή όταν επικοινωνείτε μαζί του μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο.

Ο Π.Σ.Δ.Δ. ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών, όπως:

Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

Ο Π.Σ.Δ.Δ. συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/μελών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας του Π.Σ.Δ.Δ. μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να τηρείται το αρχείο μελών του Συλλόγου ή για ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας του Π.Σ.Δ.Δ.  δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/μελών του Συλλόγου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον Π.Σ.Δ.Δ. , χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη/μέλους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα μέλη του Συλλόγου εγγράφονται αυτόματα στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του Π.Σ.Δ.Δ. . Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο του Π.Σ.Δ.Δ. , αποδέχεστε την επικοινωνία μας μαζί σας για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο Π.Σ.Δ.Δ. δεσμεύεται να μην προωθήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτους. Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, ο Π.Σ.Δ.Δ. ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας σε μια τοποθεσία Web του Π.Σ.Δ.Δ. , σε μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web ή σε μια τοποθεσία Web που ¨υποστηρίζεται¨ από άλλη εταιρεία εκ μέρους του Π.Σ.Δ.Δ. , μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα Web, cookie και ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες κίνησης που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης και τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από όπου μεταβήκατε. Ενδέχεται να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (δηλαδή, τις σελίδες που βλέπετε, τις συνδέσεις που ακολουθείτε και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τις τοποθεσίες Web του Π.Σ.Δ.Δ. ή τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες Web), καθώς και πληροφορίες προϊόντων. Ο Π.Σ.Δ.Δ. ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δελτία επικοινωνίας που αποστέλλει και επομένως ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνετε κλικ σε σύνδεση που περιέχεται σε αυτό. 

Ο Π.Σ.Δ.Δ. συλλέγει επίσης πληροφορίες από πηγές που είναι διαθέσιμες δημοσίως και θεωρούνται αξιόπιστες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ. Οι πληροφορίες που συλλέγει ο Π.Σ.Δ.Δ. από τις δημόσιες πηγές του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πληροφορίες που συλλέγει όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες του στο Web.

4. Πολιτική Cookies

Το “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας. Ο Π.Σ.Δ.Δ.  και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες μας αποστέλλουν cookies όταν περιηγήστε στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies μας δίνετε πρόσβαση σε πληροφορίες για το πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή/και συνεργάτες μας, ανώνυμα για να προσωποποιήσουμε την περιήγηση σας.

Οι δύο(2) τύποι cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

-Session cookies: δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή.
-Persistent cookies: Παραμένουν στον υπολογιστή σας έως ότου τα διαγράψετε ή λήξουν.

Οι περισσότεροι browser (φυλλομετρητές) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να τα αρνηθείτε παραμετροποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπετε την χρήση cookies από τον Π.Σ.Δ.Δ. και τους συνεργάτες του, υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας μας.

5. Σκοπός και νόμιμη αιτία της επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε από σας για τις χρήσεις που ορίζονται κατωτέρω:

α) Η επεξεργασία των δεδομένων συνίσταται στην μεταφορά αυτών στο κεντρικό site του Π.Σ.Δ.Δ. , και ειδικότερα στην εσωτερική σελίδα προορισμού με τίτλο «τα Μέλη»,  όπου μπορούν να είναι διαθέσιμα σε οποιανδήποτε επισκέπτη.

β) Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εγγραφή σας στον Π.Σ.Δ.Δ. .

γ) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με επιστημονικά και άλλα θέματα.

δ) Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

ε) Για να βεβαιωθούμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, καθιστώντας την Ιστοσελίδα ευκολότερη για εσάς και παρέχοντάς σας πρόσβαση σε όλα τα μέρη της Ιστοσελίδας.

Ο Π.Σ.Δ.Δ. δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή σας.

Εάν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε μια τοποθεσία του Π.Σ.Δ.Δ. , κοινωνικό δίκτυο, ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε ενδέχεται να αναγνωστεί, θεαθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από τον Π.Σ.Δ.Δ. . Ο Π.Σ.Δ.Δ. δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλλετε σε τέτοια φόρουμ.

6. Συνδέσεις σε τοποθεσίες Web που δεν ανήκουν στον Π.Σ.Δ.Δ.

Οι τοποθεσίες ή υπηρεσίες του Π.Σ.Δ.Δ.  ενδέχεται να παρέχουν συνδέσεις προς εφαρμογές, προϊόντα, υπηρεσίες ή τοποθεσίες Web τρίτων για δική σας εξυπηρέτηση και πληροφόρηση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, δεν θα βρίσκεστε πλέον στην τοποθεσία Web του Π.Σ.Δ.Δ. . Ο Π.Σ.Δ.Δ.  δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων ή τις πρακτικές τους περί απορρήτου, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις πρακτικές του Π.Σ.Δ.Δ. Δεν υποστηρίζουμε και δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση σε ότι αφορά τις τοποθεσίες τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε ή που συλλέγονται από αυτά τα τρίτα μέρη δεν καλύπτονται από τη δήλωση περί απορρήτου του Π.Σ.Δ.Δ. Συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική περί απορρήτου κάθε τοποθεσίας με την οποία αλληλεπιδράτε, πριν επιτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Ενδέχεται ο Π.Σ.Δ.Δ.  να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά ή να σας αποστείλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό (μέσω newsletter) ή έντυπο ταχυδρομείο με περιεχόμενο που αντιστοιχεί στην ειδικότητά σας και επίσης να παρέχουμε δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες στα κοινωνικά σας δίκτυα και να αλληλεπιδράτε με τον Π.Σ.Δ.Δ.  σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με εσάς, ανάλογα με τη δυνατότητα.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αλληλεπιδράτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν από αυτές τις τοποθεσίες.

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον Π.Σ.Δ.Δ.  απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.  

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

γ) Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. σε άλλο Σύλλογο).

δ) Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Π.Σ.Δ.Δ. τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ο Π.Σ.Δ.Δ. στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ζ) Δικαίωμα καταγγελίας στην Α.Π.Δ.Π.Χ.

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) : Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

8. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα στοιχεία των μελών του Π.Σ.Δ.Δ. τηρούνται στα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία του Συλλόγου για όσο χρονικό διάστημα κάποιος συνεχίζει να είναι μέλος του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος πάψει να είναι μέλος για οποιοδήποτε λόγο (αποχώρηση, διαγραφή, θάνατος) τότε τα στοιχεία του θα πάψουν να υπάρχουν στα αρχεία του Συλλόγου μόνο κατόπιν δικής του αιτήσεως, ή, σε περίπτωση θανάτου, των εξ αδιαθέτου συγγενών του.

9. Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου Η Πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει κατά διαστήματα και, εάν αυτό συμβεί, η ενημερωμένη έκδοση θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Επίσης, δεσμευόμαστε να σας γνωστοποιούμε τις οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας.

 
Designed by porcupine colors | Developed by