Κατηγορίες Μελών και Συνδρομές

O Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στην Ελλάδα και προασπίζει τα δημόσια και εργασιακά συμφέροντα των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στη χώρα από το 1969.

Κατηγορίες μελών

Μέλη στον ΠΣΔΔ μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου στην Ελλάδα, καθώς και οι φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Διαιτολογίας.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες στις οποίες μπορεί κάποιος να γίνει Μέλος του ΠΣΔΔ, σύμφωνα με το “Άρθρο 4ο – ΜΕΛΗ” του καταστατικού του ΠΣΔΔ.

Τακτικά μέλη
Οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και όσοι έχουν λάβει την αντίστοιχη επαγγελματική ισοτιμία από τον αρμόδιο εγχώριο Φορέα ή έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάρεδρα μέλη
Όσοι έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ώστε να γίνουν Τακτικά μέλη του ΠΣΔΔ.

Φοιτητές μέλη
Φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Επιστήμης της Διαιτολογίας – Διατροφής, οι πτυχιούχοι των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλη του Σωματείου.

Επικουρικά μέλη
Επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της Διαιτολογίας – Διατροφής ερευνητικά ή διδακτικά, αλλά δεν έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το 2017 οι ετήσιες συνδρομές και εγγραφές ορίζονται ως εξής:

Κατηγορία μέλουςΚόστος εγγραφήςΚόστος ετήσιας συνδρομήςΣυνολικός κόστος
Τακτικά μέλη20€ άπαξ30€50€ μόνο την πρώτη φορά, κάθε επόμενη 30€
Πάρεδρα μέλη20€ άπαξ20€40€ μόνο την πρώτη φορά, κάθε επόμενη 20€
Φοιτητές μέληδωρεάν15€15€ κάθε έτος από την πρώτη χρονιά εγγραφής
Επικουρικά μέλη20€ άπαξ20€40€ μόνο την πρώτη φορά, κάθε επόμενη 20€

Πώς γίνεται η πληρωμή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής;

Ο ΠΣΔΔ δέχεται πληρωμές μέσω:

με Όνομα Δικαιούχου: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δε διαθέτετε λογαριασμό στην Αlpha Βank, για να γίνει δεκτή η αίτησή σας οφείλετε να αναλάβετε εξ ολοκλήρου το κόστος μεταφοράς, όπως αυτό ορίζεται από την τράπεζά σας. Παρακαλούμε όπως επιλέξετε το πεδίο: “ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ”.

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου ”Αιτιολογία” με το Επώνυμο και τον Όνομα σας. Οι ανώνυμες καταθέσεις νοούνται ως ανώνυμες χορηγίες στον Σύλλογο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας εδώ.

Πώς γίνεται η πληρωμή της συνδρομής για τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη;

Πραγματοποίειται η κατάθεση του ποσού της συνδρομής με τα παραπάνω τραπεζικά στοιχεία. Κατόπιν εκτέλεσής της είναι απαραίτητη η αποστολή του αποδεικτικού της τραπεζικής κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hda.gr για την ανανέωση του αρχείου.

Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνω τη συνδρομή μου;

Η ανανέωση της συνδρομής πρέπει να γίνεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Π.Σ.Δ.Δ, το μέλος διαγράφεται όταν  καθυστερεί  την  καταβολή  τριών (3)  τουλάχιστον  ετήσιων  συνδρομών  και  εφόσον  έχει  ειδοποιηθεί  προηγούμενα  με έντυπο,  ηλεκτρονικό  ή  άλλο  μήνυμα  και  δε συμμορφώνεται, και αφού περάσει ένας (1) μήνας από την σχετική ειδοποίησή του 

 
Designed by porcupine colors | Developed by