Πώς θα γίνω Διαιτολόγος – Διατροφολόγος;

Καταρχήν, πρόκειται για ένα πολύ γοητευτικό και ενδιαφέρον επιστημονικό πεδίο, αλλά και για έναν πολλά υποσχόμενο επαγγελματικό κλάδο. Η ενασχόληση με το ανθρωποκεντρικό αυτό χώρο της Διαιτολογίας – Διατροφής συνδυάζει την αγάπη για την τροφή και το ρόλο αυτής με την επιστήμη, ενώ οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτώνται μπορούν να εφαρμοστούν σε μία πληθώρα πλαισίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρώτο βήμα, λοιπόν, που πρέπει να ακολουθήσεις για να γίνεις Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι να φοιτήσεις σε ένα από τα ακόλουθα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ώστε να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο Διαιτολογίας – Διατροφής. Εναλλακτικά, μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο αλλοδαπής που, βεβαίως, μπορεί να κριθεί από τον αρμόδιο φορέα ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας.

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στα οποία μπορείς να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου στη Διαιτολογία – Διατροφή στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

Φοιτήτρια Διαιτολογίας Διατροφής

Μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου και για τη μετέπειτα νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτείται η έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.∆. 133/2014 (ΦΕΚ 213 τ.Α’/01.10.2014). Ειδικότερα, στο εν λόγω Π.Δ. περιγράφονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου (καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου).

Επιπλέον, οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν λάβει τη σχετική Άδεια, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καθορισθέντα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από τα Π.Δ. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄ 221) και Π.Δ. 78/1989 (ΦΕΚ Α΄ 36).

Η σχετική νομοθεσία: «Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου» (Π.Δ. 133/2014 (ΦΕΚ 213 τ.Α’/01.10.2014) είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf εδώ.

 
Designed by porcupine colors | Developed by