ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ με τίτλο «Αγωγή Υγείας- Health Education»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αγωγή
Υγείας» [Master of Science (MSc) in “Health Education”] (ΦΕΚ 542 τ. Β’ 26/01/2024). Η
χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ)«Αγωγή Υγείας» ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα (μονοετές). Η φοίτηση προϋποθέτει
υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων. Η διδασκαλία των μαθημάτων
βασίζεται σε ένα μεικτό σχήμα (blended learning) που περιλαμβάνει δια ζώσης
διδασκαλία, σύγχρονες διαδικτυακές διαλέξεις και δραστηριότητες, ασύγχρονες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (eClass, Moodle) και
άλλες διαδικτυακές εργασίες (ανάλογα με το αντικείμενο της μάθησης), με αντίστοιχο
ποσοστό όπως ορίζεται από την Ε.Π.Σ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας εκπαίδευσης. Με την υπ’ αριθ. 12/26-04-2024 απόφαση της Επιτροπής
Σπουδών ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 η διδασκαλία των μαθημάτων σε
75% εξ αποστάσεως και 25% δια ζώσης. Η έναρξη του προγράμματος είναι το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Οκτώβριος 2024).
Το ανωτέρω ΔΠΜΣ χορηγεί παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΦΕΚ 3089/10-5- 2023
τ.Β.)
Απονεμόμενος τίτλος
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αγωγή Υγείας.
Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται ως εκατό (100)
για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων
Τμημάτων της αλλοδαπής.
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης
εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς

γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημέ-
νους φορείς. Μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί τυπικό λόγο απόρριψης

της αίτησης.
(γ) Δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν και τελειόφοιτοι
Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των
Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των επιτυχόντων και πάντως πριν
από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ
προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.
Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται
πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι
επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη
λήξη των εγγραφών.
(δ) Να έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την καλή (B2) γνώση
της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ.146/
2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π. (σε περίπτωση που δεν
υπάρχει αναγνωρισμένος τίτλος, η γλωσσομάθεια εξετάζεται με ειδική εξέταση).

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των
προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα πιο κάτω.
Υποβολήφακέλου Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας: https://
matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 05/06/2024 έως τις
12/07/2024. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν ως τις 20/09/2024.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf
μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 1. αίτηση συμμετοχής σε μορφή pdf. (ηλεκτρονικά ή/και σε έντυπη μορφή),
 2. αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
 3. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη φόρμα του europass, (αναφορά αναλυτικά
  σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική
  δραστηριότητα),
 5. αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),
 6. τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές,
 7. αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει),
 8. δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν),
 9. φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 10. αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας η οποία πιστοποιείται

σύμφωνα με το ΦΕΚ A’ 232/2022

 1. Σε περίπτωση επιλογής, υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης ότι: “έχω
  διαβάσει και αποδέχομαι τον κανονισμό σπουδών του εν λόγω μεταπτυχιακού
  προγράμματος σπουδών”.
  Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το συνημμένο παράρτημα.
  Δίδακτρα
  Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.500 € (ευρώ) και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η
  πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή
  του μεταπτυχιακού φοιτητή και η δεύτερη δόση καταβάλλεται στην αρχή του 2ου

ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαρια-
σμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι αρμόδιος για

τη διαχείρισή τους.
Υποτροφίες
Το ΔΠΜΣ παρέχει υποτροφίες, των οποίων η δυνατότητα χορήγησης, τα κριτήρια
επιλογής καθώς και ο αριθμός θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής
Προγράμματος Σπουδών.
Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mschealthedu@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969700 και 2610-969703.
Γενικές πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ.
https://www.edu-sw.upatras.gr/postgraduate-studies/
http://healtheducation.wpnet.upatras.gr/

 

Διαβάστε Επίσης

Δελτίο Τύπου – Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ
10 Ιουλίου, 2024

Δελτίο Τύπου – Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε 2-7 Ιουλίου στο ΣΕΦ, κατόπιν πρόσκλησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο ΠΣΔΔ συμμετείχε με δικό του περίπτερο στο fan zone, στο πλαίσιο των κοινωνικών ενεργειών του τουρνουά, σε συνεργασία με την ΕΟΚ και το FIBA Foundation οι οποίες

Παρουσία του ΠΣΔΔ στα διεθνή βραβεία Olympia Health & Nutrition Awards για το Ελαιόλαδο.
5 Ιουλίου, 2024

Παρουσία του ΠΣΔΔ στα διεθνή βραβεία Olympia Health & Nutrition Awards για το Ελαιόλαδο.

Μετά από πρόσκληση των διοργανωτών, ο Δρ. Παναγιώτης ΒαραγιάννηςΕιδ. Γραμματέας Νομικών/Οργανωτικών Θεμάτων του ΠΣΔΔ παραβρέθηκε στην 9η τελετή απονομής των βραβείων ελαιολάδου με ισχυρισμό υγείας Olympia Health & Nutrition Awards που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου στην Αθήνα, από τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (World Olive Center for Health, WOCH).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ! 2-7 Ιουλίου 2024
13 Ιουνίου, 2024

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ! 2-7 Ιουλίου 2024

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) θα είναι παρών στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα που φιλοξενεί η χώρα μας.

Designed by porcupine colors | Developed by