Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους

Το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 133 (ΦΕΚ Α’ 213/01/10/2014) ορίζει τον «Καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου».

Ποιες είναι οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου-διατροφολόγου;

Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτείται:

1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδος, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ή Πτυχίο της αλλοδαπής που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής Για την ισοτιμία των Πτυχίων των Τμημάτων Διαιτολογίας – Διατροφής του εξωτερικού αποφαίνεται το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας θεσμοθετηθεί από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα, με τη χορήγηση πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Ποια αρχή είναι υπεύθυνη για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος;

Η Υγειονομική Περιφέρεια κατοικίας ή παρούσας έδρας του εκάστοτε Διαιτολόγου-Διατροφολόγου είναι υπεύθυνη για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος;

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγου – διατροφολόγου».
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει υποπέσει σε αδικήματα για τα οποία προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 α΄ του παρόντος.
  5.  Δύο (2) φωτογραφίες.
  6. Παράβολο χαρτοσήμου από ΔΟΥ 29,35 ευρώ.
  7. Παράβολο δημοσίου ταμείου 7,63 ευρώ.
 

Διαβάστε Επίσης

9 Νοεμβρίου, 2023

Προδιαγραφές διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων μονάδων

Η Υπουργική Απόφαση Αριθ: οικ. 3215 (ΦΕΚ Β’ 655/30.6.1998) ορίζει τις  «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων». Διαβάστε και κατεβάστε τη σχετική νομοθεσία εδώ. Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις μονάδες αδυνατίσματος; α) Οι μονάδες αδυνατίσματος και οι διαιτολογικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους

Ποια είναι η διαδικασία έναρξης διαιτολογικού γραφείου;

Διαβάστε ποια είναι η διαδικασία έναρξης λειτουργίας διαιτολογικού γραφείου και πολυδύναμων μονάδων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Αρχεία Νομοθεσίας για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους
6 Νοεμβρίου, 2023

Αρχεία Νομοθεσίας για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους

Bρείτε την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τα κυριότερα θέματα που αφορούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Designed by porcupine colors | Developed by