Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους

Το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 133 (ΦΕΚ Α’ 213/01/10/2014) «Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου» και ο Νόμος 4999/2022(Α΄225) Άρθρο 32 περιγράφουν τους όρους άσκησης του επαγγέλματος.

Βρείτε αναλυτικά τη νομοθεσία εδώ

Ποιες είναι οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου-διατροφολόγου;

Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτείται:

 1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης από τα Τμήματα Διατροφής & Διαιτολογίας ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) κύκλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
 2. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης από τα πρώην Τμήματα Διατροφής & Διαιτολογίας των παλιότερων ΑΤΕΙ & ΤΕΙ (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΑΤΕΙ Κρήτης–Παράρτημα Σητείας, ΤΕΙ Κρήτης– Παράρτημα Σητείας, ΑΤΕΙ Λάρισας–Παράρτημα Καρδίτσας) (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδος,
 3. Πτυχίο της αλλοδαπής που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του ΑΤΕΕΝ ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ποια αρχή είναι υπεύθυνη για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος;

Η Υγειονομική Περιφέρεια κατοικίας ή παρούσας έδρας του εκάστοτε Διαιτολόγου-Διατροφολόγου είναι υπεύθυνη για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος;

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγου – διατροφολόγου».
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει υποπέσει σε αδικήματα για τα οποία προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 α΄ του παρόντος.
 5.  Δύο (2) φωτογραφίες.
 6. Παράβολο χαρτοσήμου από ΔΟΥ 29,35 ευρώ.
 7. Παράβολο δημοσίου ταμείου 7,63 ευρώ.
 

Διαβάστε Επίσης

9 Νοεμβρίου, 2023

Προδιαγραφές διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων μονάδων

Η Υπουργική Απόφαση Αριθ: οικ. 3215 (ΦΕΚ Β’ 655/30.6.1998) ορίζει τις  «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων». Διαβάστε και κατεβάστε τη σχετική νομοθεσία εδώ. Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις μονάδες αδυνατίσματος; α) Οι μονάδες αδυνατίσματος και οι διαιτολογικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους

Ποια είναι η διαδικασία έναρξης διαιτολογικού γραφείου;

Διαβάστε ποια είναι η διαδικασία έναρξης λειτουργίας διαιτολογικού γραφείου και πολυδύναμων μονάδων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Αρχεία Νομοθεσίας για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους
6 Νοεμβρίου, 2023

Αρχεία Νομοθεσίας για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους

Bρείτε την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τα κυριότερα θέματα που αφορούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Designed by porcupine colors | Developed by